نیروهای دیسانت هوایی روسیه به راکت های جدید دافع هوا مجهز می شوند

نیروهای دیسانت هوایی روسیه تا سال 2022 راکت های جدید دفاع هوایی "پتیتسلوف" را دریافت می کنند که قابل انتقال از طریق هوا می باشد.