هاشمی: مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی بجز از کابل به تمام ولایات انتقال شده‌است

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید، مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی بجز از زون کابل ...