هشدار ماموریت حمایت قاطع ناتو به طالبان

قوماندان عمومی قوای ناتو و امریکا در افغانستان به طالبان هشدار داد که اگر برای صلح آماده‌گی نگیرند عملیات هوایی ....