هنوز هم رادیو برای افغان‎ها یک وسیله مهم معلوماتی است

امروز روز جهانی رادیو است، از این روز در حالی در افغانستان تجلیل می‎شود که هنوز هم رادیو برای افغان‎ها یک وسیله مهم ...