هواپیماهای بدون سرنشین، تمام نقاط جهان را تهدید می کند.

ستاد مشترک ارتش روسیه: استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین، تمام نقاط جهان را تهدید می کند.