واکنش حکومت افغانستان علیه تصمیم اخیر امریکا در مورد بیت المقدس

ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه افغانستان می‎گویند که این اقدام بر علاوه این که احساسات همه مسلمان را جریحه دار می‎سازد و پروسه ...