وزارت دفاع افغانستان: سی هزار جنگجو در کشور مصروف نبرد اند

وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که حدود سی هزار جنگجوی متعلق به گروه‌های مختلف در افغانستان فعالیت دارند.