وزارت مهاجرین: تصمیم اخیر پاکستان در مورد مهاجرین افغان نقض قوانین بشری است

وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان افغانستان تصمیم اخیر پاکستان در مورد مهاجرین افغان مستقر در آن کشور را یک جانبه و نقض ...