وزارت‌های دفاع و داخله ادعای استفاده مکاتب به‌حیث سنگر را رد کردند

در حالی‌که وزارت معارف افغانستان ادعا کرده‌است که از ۶۷ مکتب از سوی نظامیان افغان و مخالفان مسلح منحیث مراکز ...