وزیر داخله: وضعیت پولیس نگران کننده است

ویس احمد برمک وزیر داخلۀ افغانستان وضعیت پولیس این کشور را نگران کننده خوانده است.