وعده‌های تیم ثبات و همگرایی به زنان در صورت پیروزی در انتخابات

رهبر تیم ثبات و همگرایی هنگام سخنرانی در یک نشست مبارزات انتخاباتی‌اش تعهد می‌کند که در صورت پیروز شدنش در انتخابات علاوه بر فراهم کردن زمینه‌های آموزشی برای زنان روی مشارکت سیاسی آنان توجه خاصی خواهد کرد.