ولسمشر غني: ارګ د استبداد ځای نه دی

د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وايي هر څوک چې ولسمشرۍ ته رسیږي، د خلکو د ارادې پر بنسټ دغه ځای ته رسیږي او ارګ د زورواکۍ ځای نه دی.