پاکستانۍ روپۍ به خپل ارزښت نور څومره بايلي؟

د امريکايي ډالر په مقابل کې د پاکستانۍ روپۍ ارزښت مخ په ځوړ روان دی. دا چې لامل يې څه دی؟ د احمد شاه اعظمي په ترتيب کړې ويډيو کې يې وګورئ.
Originally published at - https://pa.azadiradio.com/a/29539782.html