پاکستان: اروپکو ډلو لپاره د بسپنو او چندو ټولو بنديز

پاکستان اويا ډلې په ګوته کړې، چې وايي نور بايد د بسپنې پيسې ورته ټولې نه شي