پاکستان صدها میلیون دالر صرف ساختن کتاره در امتداد دیورند می‌کند

نظامیان پاکستانی گفته اند که تا پایان سال ۲۰۱۹ کار ساختن کتارۀ مرزی میان پاکستان و پاکستان بیش از ۹۰ درصد تکمیل خواهد شد.