پایگاه امریکا در سوریه – خار چشم روسیه و ایران است

تحریکات بی انتهای امریکا و اسرائیل در سوریه، حمایت از گروه های که از آنها در مبارزه با حکومت قانونی سوریه استفاده میکنند، تلاش های مقابله با روسیه در امر برقراری صلح در منطقه – این همه حقایق مدتها قبل معلوم اند.