پسر معاون والی نام نهاد طالبان برای بغلان دستگیر شد

نیروهای خاص امنیت ملی افغانستان فرزند ارشد معاون والی خود خوانده ای طالبان برای بغلان را دستگیر کردند.