پلمنی میراث غیر مادی یونسکو

آلکساندر کوردیوموف، معاون اول رئیس کمیته «قوانین و سازماندهی کار» دومای روسیه پیشنهاد نمود تا غذای روسی «پلمنی» شامل فهرست میراث غیر مادی یونسکو شود.