په اعدام یو محکوم زنداني د ژوند په وروستیو ۲۴ ساعتونو کې څه کوي؟

د جسټس پروجکټ پاکستان «JPP»په نوم یوې ادارې چې د زندانیانو او په اعدام د محکومینو له حقونو د دفاع لپاره فعالیت کوي ...