په افغانستان کې د ګبینو په تولید کې زیاتوالی

د کرنې او مالدارۍ وزیر د ګبینو په یوه نندارتون کې وویل د ګبینو په تولید کې ۲۴ سلنه زیاتوالی راغلی دی.
دغه نندارتون په کابل کې د کرنې او مالدارۍ په وزارت کې جوړ شوی و.
ابراهیم صافی دغه ویډیويي راپور کې تاسو د ګبینو نندارتون ته بیایي
Originally published at - https://pa.azadiradio.com/a/29172713.html