پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه شرکت می کند

اگر پوتین بتواند در این دور انتخابات هم پیروز گردد، پس از جوزف ستالین، تنها رئیس جمهوری خواهد بود که برای درازترین مدت در روسیه حکمروایی می کند.