چترال کې د پولیسو له اجازې پرته پر واده کولو بندیز

چارواکي وايي، 'پخوا چترال کې واده کول ملنډې وې، له هره ځایه به خلک راتله، دلته به یې ودونه کول او دغسې ډېر ودونه ناکامېدل، خو اوس باید د پولیسو ځانګړې اجازه ولري.'