چټکې ډېجټل نړۍ کې د افغانستان ځایګی

ددغسې یوې چټکې ډېجټل نړۍ سره ګام په ګام تګ د جګړه ځپلي هېواد لپاره لویه ننګونه ده خو د دې سره سره مجبور دی چې له نړۍ سره ځان همغاړی کړي.