ډيوه صمد: عمر مې معينيت ته برابر دی

له څو ورځو راهيسې په ټولنيزو رسنيو کې دعامې روغتيا وزارت د مرستيالې په توگه د ډيوې صمد په گمارنې د نوموړې په "عمر ،ز ده کړو او په واسطه د تقرر"تبصرې کيږي.