ښځینه وکیلانې څومره بریالۍ وې؟

د راتلونکو پارلماني ټاکنو لپاره د ۴۰۰ شاوخوا ښځې نوماندې دي. په دوی کې یې ډېری پخوانۍ وکیلانې دي، خو په ښارونو کې د نویو ځوانو ښځینه نوماندانو تصویرونه او پوسټرونه تر سترګو کېږي. د دوی شعارونه د نارینه وو هغو پرتله له لږ مبالغې ډک ښکاري.