ښکلی سندره (او بسم الله جانه) له سمیرا نصیری څخه

ښکلی سندره (او بسم الله جانه) له سمیرا نصیری څخه