کریمی: دسترسی مردم به آب آشامیدنی از ۵۳ درصد به ۷۳ درصد افزایش می‌یابد

قرارداد به ارزش بیش از ۴۳ میلیون دالر امریکایی میان وزارت احیا و انکشاف دهات و اداره یونیسف به هدف فراهم سازی آب آشامیدنی ...