کسب مقام پژوهشگر برتر توسط دانش پژوه افغانستانی در دانشگاه تهران

دانش پژوه دکترای افغانستانی مقام پژوهشگر برتر را در دانشگاه تهران بدست آورد.