کمک نظامی پنج میلیارد دالری ترامپ به افغانستان

علاوه بر این قرار است 630 میلیون دالر دیگر در چوکات کمک‌های ملکی امریکا به افغانستان اختصاص داده شود.