کمیسیون انتخابات افغانستان: انتخابات ریاست جمهوری در موعد معین آن برگزار می‌شود

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، برگزاری به موقع انتخابات را خط سرخ دانسته می‌گوید، انتخابات به تاریخ ششم ماه میزان سالجاری خورشیدی حتماً برگزار می‌شود.