کوآلا در هنگام جیغ زدن و جنگ شکار کامره شد

یک استرالیایی موفق شد تا از جنگ و دعوای دو کوآلا وئدیو بگیرد.