کوبیا: طالبان از فرصت پیشنهاد غنی به مصالحه استفاده کنند

نماینده ویژه اتحادیه اروپایی برای افغانستان روز سه شنبه تمامی کشورها و سازمان هایی را که با طالبان در تماس استند ترغیب کرد تا آنها را برای توافق صلح به میزه مذاکره بیاورد.