گروه داعش یک کودک را در جوزجان سربریدند

آمر امنیت پولیس جوزجان گفت که گروه وابسته به داعش این کودک را به اتهام همکاری با پولیس محلی در یک محکمه صحرایی سربریدند.