گشایش مرکز فرهنگی افغانستان در شهر هیوستن امریکا

شاروال هیوستن تلاش میکند تا هیوستن را از طریق برنامۀ "شهر های خواهر" با کابل وصل کند.