یوه ډله تبلیغیانو د اعتراض په ډول د خوست-ګردیز عمومي سړک تړلی

پرون پنجشنبې په ورځ په خوست کې د تبلیغي اجتماع په مخالفت کې هغه شمېر تبلیغیانو چې په دیني تبلیغ کې د پاکستان...