۷۵ عضو حزب اسلامی حکمتیار از زندان پلجرخی آزاد شدند

دولت افغانستان ۷۵ عضو زندانی حزب اسلامی شاخه حکمتیار را، که از طرف دادگاه محکوم به زندان تا ۲۰ سال بودند، از زندان پلچرخی آزاد کرده است. این افراد براساس توافقنامه آشتی با حزب اسلامی و با فرمان عفو رئیس جمهوری افغانستان آزاد شدند.