25 هزار تن کشته و زخمی در سال 2017 در افغانستان

در سال 2017 در افغانستان 25 هزار تن در رویدادهای مختلف کشته و زخمی شده اند.